അമ്മയാണ് ആദ്യ പാഠം..., ത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായം... സ്‌നേഹത്തിന്റെ തുറന്ന പുസ്തകം, മാതൃ ദിനാശംസകള്‍!