മനുഷ്യന്റെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണ് ജലം. ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും, അതിന്റെ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചും, ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനും വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എല്ലാവർഷവും മാർച്ച് 22 ന് ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ലോക ജലദിനം എന്നത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ആചരണവും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള അവസരവുമാണ്. 

1992-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും സംബന്ധിച്ച കോൺഫറൻസ് മുതൽ ലോക ജലദിനാചരണം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ 1993 മാർച്ച് 22 ന് ആദ്യത്തെ ലോക ജലദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന്, 1.8 ബില്യൺ ആളുകൾ മലം കലർന്ന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കോളറ, ഡിസന്ററി, ടൈഫോയ്ഡ്, പോളിയോ എന്നിവ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2015-ൽ ആരംഭിച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ, 2030-ഓടെ എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജലത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാക്കി ഉന്നയിക്കുന്നു.