മനസ്സിൽ നന്മയുമായി, വിശ്വാസികളുടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തികുറിച്ച് കൊണ്ട് ഈദുൽ ഫിത്വർ വരവായി. എല്ലാവർക്കും അറിവ് സ്റ്റോറീസിന്റെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ