സൗന്ദര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഒരു പോലെ നല്ലതാണ് കറ്റാര്‍വാഴ.